Bitumax 1K EKO 30L

Hydroizolacyjna powłoka polimerowo-bitumiczna (PMBC) z wypełniaczem polistyrenowym do nakładania ręcznego i natrysku

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: BITUMAX 1K EKO Kategorie: , Producent:

Opis

BITUMAX 1K EKO służy do niezawodnego i trwałego uszczelniania pionowych i poziomych

powierzchni elementów budowli stykających się z gruntem, można stosować na wszystkich podłożach mineralnych,

w tym również na nieotynkowanym murze.

• Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu
• Bezrozpuszczalnikowy i przyjazny dla środowiska
• Wypełniony polistyrenem
• Elastyczny, rozciągliwy, mostkujący rysy
• Bardzo trwały
• Konsystencja szpachlowa do nakładania ręcznego i natrysku
• Odporny na działanie agresywnych substancji, które zazwyczaj występują w gruncie
• W stanie świeżym wodorozcieńczalny
• Po nałożeniu w krótkim czasie odporny na deszcz

Informacje dodatkowe

Zastosowanie

grunty, hydroizolacje

Ciężar objętościowy

ok. 0,65 kg/dm³

Temperatura mięknienia wg metody „pierścień i kula”

>135 °C

Pełne utwardzenie*

ok. 3 dni

Odporność na deszcz*

po ok. 5-6 godz

Temperatura podłoża, powietrza, materiału w czasie obróbki

od + 5°C do + 35°C

Pojemnik / forma dostawy

PE o pojemności 30 l / 18 op. na palecie

Składowanie

12 miesięcy w chłodnych, suchych, wolnych od mrozu warunkach w oryginalnym opakowaniu

BITUMAX 1K EKO służy do niezawodnego i trwałego uszczelniania pionowych i poziomych powierzchni elementów budowli stykających się z gruntem.
BITUMAX 1K EKO można stosować na wszystkich podłożach mineralnych, w tym również na nieotynkowanym murze.
BITUMAX 1K EKO stosuje się w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• obiekty inżynierii komunikacyjnej,
• ściany, ławy i stopy fundamentowe,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• mury oporowe,
• hydroizolacje pod jastrychem na balkonach i tarasach,
• klejenie płyt izolacyjnych i drenażowych XPS/EPS.

Zużycie:
Wilgoć gruntowa i niespiętrzona woda przesiąkowa: dla MGWS – 3 mm a GWM*- 3,75 mm-> zużycie 3,75 l/m2.
Krótkotrwale spiętrzająca się woda: dla MGWS – 4 mm a GWM*- 5 mm-> zużycie 5 l/m2.
Szpachlowanie drapane: 1-2 l/m2
* MGWS – Minimalna Grubość Warstwy Suchej przy założeniu, że podłoże zostało wyrównane np. przez szpachlowanie drapane.
** GWM – Grubość Warstwy Mokrej

HYDROIZOLACJA POD ŚCIANAMI (pozioma)
• Hydroizolacja pozioma pod ścianami fundamentowymi powinna być wykonana po związaniu ław/płyty fundamentowej, a przed postawieniem ścian fundamentowych.
• Izolację poziomą zaleca się wykonać z elastycznego szlamu uszczelniającego, np. PROFLEX D2 marki MONOLITH.
• Izolację poziomą należy wyprowadzić co najmniej 10 cm poza obrys ścian fundamentowych (zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej).

POŁĄCZENIA Z IZOLACJĄ POZIOMĄ ORAZ IZOLACJĄ COKOŁU, FASETY
• Strefę cokołową należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wody rozbryzgowej poprzez wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu, np. PROFLEX D2 marki MONOLITH. Połączenie należy wykonać na zakład ok. 20 cm (najpierw należy wykonać izolację ze szlamu, po jego związaniu nałożyć BITUMAX 1K EKO. Pozwala to na wyeliminowanie szkód mrozowych poprzez zabezpieczenie konstrukcji przed wnikaniem wilgoci. Hydroizolacja z masy BITUMAX 1K EKO nie może wychodzić powyżej poziomu terenu.

USZCZELNIANIE DYLATACJI
• Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując taśmy FLEXTEX TDS 400 lub FLEXTEX TDS 240 przyklejone do krawędzi szczeliny masą bitumiczną 2-komponentową, np. BITUMAX FLEX.
• Taśma na środku szerokości powinna być ukształtowana jak litera Ω i ciasno wciśnięta sznurem dylatacyjnym do szczeliny.

USZCZELNIANIE PRZEJŚĆ RUROWYCH
• Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią powinno być wykonywane w postaci wyoblenia masą bitumiczną BITUMAX 1K EKO o promieniu 1÷2 cm z przejściem na „0” na ściance rury – powierzchnię rury w miejscu kontaktu z izolacją należy mechanicznie uszorstnić przy pomocy stalowej szczotki.

Przygotowanie podłoża:
• Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju szalunkowego, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw.
• Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu wydłuża się czas schnięcia.
• Ostre krawędzie należy sfazować 45°/10 mm lub zaokrąglić R≥10 mm. W zagłębionych załamaniach powierzchni należy wykonać wyoblenia o promieniu ≥ 5 cm szybkowiążącą zaprawą do wyobleń i wyrównywania podłoża.
• Na chłonnych podłożach mineralnych nałożyć warstwę gruntującą z roztworu koncentratu dyspersji bitumicznej BITUMAX BG.
• BITUMAX BG koncentrat rozcieńczony w stosunku 1:10 nanieść za pomocą szczotki, pędzla lub odpowiedniego urządzenia natryskowego na wyschnięte lub matowo wilgotne podłoże. Dopiero po pełnym wyschnięciu warstwy gruntującej można wykonać szpachlowanie wypełniające (drapane) masą BITUMAX 1K EKO.
• W przypadku trudnych podłoży mineralnych zaleca się gruntowanie za pomocą produktów zawierających krzemian, np. IMBERAL® Aquarol 10D marki Hahne.
• Szpachlowanie wypełniające (drapane). Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy BITUMAX 1K EKO. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy
(wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem BITUMAX 1K EKO. Spoiny o szerokości lub głębokości większej od 5 mm wypełnić odpowiednia zaprawą mineralną.

Wykonanie:
• Zmierzyć powierzchnię przygotowanego podłoża i przygotować odpowiednią ilość BITUMAX 1K EKO.
• Podzielić powierzchnię podłoża na pola o powierzchni ok 8 m², odpowiadające zużyciu jednego opakowania 30 litrowego.
• BITUMAX 1K EKO można nakładać na przygotowane podłoże dopiero po pełnym wyschnięciu warstwy gruntującej BITUMAX BG i szpachlowania zamykającego (drapanego) BITUMAX 1K EKO.
• Nakładanie powłoki BITUMAX 1K EKO można wykonywać kielnią, pacą lub odpowiednim urządzeniem natryskowym w dwóch warstwach o równomiernej grubości.
• Czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C (w tym czasie powierzchnia powłoki zaczyna tworzyć błonę – „skórkować”), temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +35°C, odporność na deszcz uzyskuje po 5-6 godzinach, a czas pełnego związania powłoki w warunkach normowych, tj. temperatury podłoża i otaczającego powietrza +23°C i 50% w. względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia.
• Uszczelnione powierzchnie, narożniki wewnętrzne, krawędzie budowli muszą być w pełni pokryte powłoką hydroizolacyjną.
• BITUMAX 1K EKO osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Wykonaną hydroizolację należy chronić przed mechanicznym uszkodzeniem, np. podczas zasypywaniu wykopów. Do tego celu należy używać płyt XPS/EPS lub specjalnych mat drenujących, np. GEODRAIN marki MONOLITH.
• W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Gotowej izolacji nie zostawiać bez zabezpieczenia/warstwy ochronnej.

WARSTWA OCHRONNA POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ
• Można stosować specjalne płyty ochronno-drenujące, najlepiej łączone na „zamek” odpowiednie zarówno w przypadku obciążenia wilgocią jak i wodą.
• Można stosować gładkie płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) lub polistyren ekspandowany (EPS).
• Alternatywną ochronną mogą być 2- lub 3 -warstwowe maty ochronno-drenażowe np. GEODRAIN marki MONOLITH.
• Należy wykluczyć powstawanie punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Do ochrony hydroizolacji nie nadają się płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe.

MOCOWANIE WARSTW OCHRONNYCH
• Płyty drenażowe lub termoizolacyjne należy przyklejać do stwardniałej powłoki hydroizolacyjnej przy pomocy 2-komponentowych produktów bitumicznych, np. BITUMAX FLEX.
• Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego – (XPS), ponieważ mają odpowiednie parametry wytrzymałościowe i małą nasiąkliwość
• W zależności od wielkości płyt, przykleja się je na 6÷8 „placków” o średnicy ok. 15÷20 cm.
• Płyty EPS lub XPS użyte jako warstwa ochronna muszą być podparte na całej szerokości podstawy, aby zasypywanie wykopu i zagęszczanie gruntu nie doprowadziły do ich przesunięcia w dół i uszkodzenia hydroizolacji.
• Krawędzie płyt termoizolacyjnych należy obciąć ukośnie, aby nie naciskały na powłokę hydroizolacyjną na wyobleniu przy podstawie ściany.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów usuwania odpadów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

    Napisz do nas wiadomość