Harz EP 68K Flex (6kg)

Elastyczny, epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny klej budowlany.

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: HARZ EP 68K FLEX Kategorie: , Producent:

Opis

Harz EP 68K Flex jest bezrozpuszczalnikowym, z wypełnieniem mineralnym, 2-komponentowym reaktywnym tworzywem sztucznym na bazie żywicy epoksydowej.
• Nie zawiera rozpuszczalników organicznych, spełnia wymagania do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych budynków publicznych, mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
• Ma bardzo mały skurcz, a sucha pozostałość po reakcji wiązania wynosi 100%
• Można stosować na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych
• Odporny na działanie ciepła i mrozu
• Wyróżnia się dużą przyczepnością i wytrzymałością mechaniczną

W stanie w pełni utwardzonym klej żywiczny Harz EP 68K Flex jest odporny na działanie wody, wody morskiej, ścieków komunalnych, ponadto licznych zasad, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olejów mineralnych, smarów i materiałów pędnych jak również różnych rozpuszczalników (możliwe jest wystąpienie przebarwień powierzchni).
Harz EP 68K Flex ma skrajnie małą nasiąkliwość, minimalny skurcz i osiąga dużą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu.
Jak w przypadku wszystkich żywic epoksydowych, pod wpływem działania promieni UV, może wystąpić blaknięcie i kredowanie powierzchni – nie ma to jednak wpływu na parametry techniczne żywicy.

Informacje dodatkowe

Lepkość (25°C):

komponent A : konsystencja pasty

Gęstość właściwa przy 23°C/50% wilgotności względnej:

ok. 1,5 kg/litr

Wytrzymałość na odrywanie:

zerwanie w betonie

Twardość Shore’a:

D>80

Sucha pozostałość:

100%

Proporcje mieszania składników żywicy:

A:B: 3:1 (wagowo)

Czas obróbki (przy 50% wilg. wzgl.):

20-30 minut (30°C) / 40-60 minut (20°C) / 90-120 minut (10°C)

Utwardzenie (pełna obciążalność przy 50% wilg. wzgl.):

3 dni (30°C) / 7 dni (20°C) / 10 dni (10°C)

Wielkość opakowań:

6,0 kg; opakowania z tworzywa sztucznego

Składowanie:

12 miesięcy od daty produkcji magazynowane w oryginalnie zamkniętym pojemniku w suchym, chłodnym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej

Harz EP 68K Flex używany jest jako klej budowlany na podłoża mineralne do zamykania rys jak również uszkodzonych krawędzi nacięć i szczelin dylatacyjnych posadzek przemysłowych. Ponadto Harz EP 68K Flex przeznaczony jest do przyklejania elastycznych taśm uszczelniających dylatacje. Z uwagi na swój tiksotropowy charakter (postać pasty), materiał można nakładać na powierzchniach zarówno poziomych, pionowych, jak i sufitowych.
Harz EP 68K Flex stosuje się:
• jako klej do płytek (po dodaniu 3÷4% piasku kwarcowego),
• do zabezpieczania i/lub uszczelniania obróbek blacharskich na balkonach i tarasach (obróbka blacharska musi być przy połączona z podłożem przy pomocy kołków rozporowych),
• na podłożach mineralnych o wilgotności resztkowej cementu do 4% (mierzonej metodą CM).
Przed zastosowaniem na innych podłożach należy wykonać próbę.

Zużycie:
1,5 kg/m² x 1 mm grubości warstwy.
0,8-1,1 kg/mb taśmy dylatacyjnej (o szerokości 240 mm).

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche, przyczepne, czyste, nośne i wolne od substancji rozdzielających jak tłuszcze, oleje oraz zmniejszających przyczepność jak mleczko cementowe. Klejone elementy betonowe powinny mieć co najmniej 28 dni od chwili zabetonowania.
Powierzchnię podłoża należy sprawdzić i przygotować odpowiednimi metodami, jak piaskowanie sprężonym powietrzem, szczotkowanie, frezowanie itp.

Wykonanie:
Mieszanie:
Przed połączeniem komponentów każdy przemieszać oddzielnie. Następnie komponent utwardzający dodać do masy podstawowej i przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego dokładnie wymieszać (zalecenie: mieszadło podwójne z przeciwbieżnymi obrotami). Po chwili przełożyć do drugiego pojemnika i jeszcze raz gruntownie przemieszać.
Przed nałożeniem na podłoże żywica powinna być jednorodna i bez smug.

Nakładanie:
Klej żywiczny Harz EP 68K Flex najlepiej równomiernie rozprowadzać pacą z trójkątnymi zębami a bezpośrednio po tej czynności równomiernie wygładzić gładką pacą, aby nie było pustek powietrznych. Grubość nałożonej w ten sposób warstwy powinna wynosić ok. 1,0÷1,5 mm (w zależności od wielkości zębów pacy). Odpowiada to zużyciu produktu w ilości ok. 1,5÷2,25 kg/m². Następnie należy natychmiast docisnąć wklejone elementy (np. taśmy, blachy, płytki itp.) i unieruchomić na co najmniej 12 godzin (w zależności od temperatury). W przypadku przyklejania taśm dylatacyjnych po dociśnięciu taśmy, jej brzegi należy przeszpachlować z wierzchu na szerokość około 5 cm (nie szpachlować na całej szerokości).

Narzędzia:
Paca, paca z trójkątnymi zębami, szpachla nierdzewna.

Ważne wskazówki:
Temperatura materiału, powietrza i podłoża powinna być mierzona w czasie kolejnych procesów układania oraz utwardzania i powinna mieścić się między 10°C i 30°C .
Ponadto należy zwracać uwagę, aby temperatura podłoża była o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu.

    Napisz do nas wiadomość