Harz PU MST 1,25kg / 6,25kg /23,75kg

Jednokomponentowe spoiwo poliuretanowe do wykonywania nawierzchni „kamiennych dywanów”.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

• Bezrozpuszczalnikowy
• Przeźroczysty
• Na bazie alifatycznej żywicy poliuretanowej (nie żółknie)
• Łatwy w stosowaniu (1-komponentowy)
• Wiąże pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu
• Odporny na czynniki atmosferyczne, również promieniowanie UV
• Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne (nacisk, rozciąganie, ścieranie)
• Doskonale otacza kruszywo

Po całkowitym utwardzeniu żywica Harz PU MST jest odporna na działanie wody opadowej, wody morskiej, ścieków komunalnych, ponadto licznych zasad, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olejów mineralnych, smarów i materiałów pędnych jak również różnych rozpuszczalników (możliwe jest wystąpienie przebarwień). W przeciwieństwie do żywic epoksydowych w warunkach zewnętrznych nie matowieje, nie kreduje i nie żółknie.

Informacje dodatkowe

Odporność na temperaturę:

do 70°C

Nasiąkliwość wody:

≤1%

Odporność na ścieranie:

80 AR[μm] (BCA)

Przyczepność:

>1,5 MPa

Twardość Shore’a D:

~60

Pełna obciążalność mechaniczna i chemiczna:

po 1 dniu (po 24 godzinach od ułożenia)

Zawartość wypełniaczy mineralnych:

<10%

Gęstość:

1,2 g/cm³

Lepkość:

4200 mPa*s

Odporność chemiczna na:

oleje, tłuszcze, benzynę, niektóre rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady, drogowe środki odladzające

Składowanie:

6 miesięcy w stałej temperaturze od 10°C do 30°C

Opakowanie

1,25 kg, 6,25 kg, 23,75 kg

Zużycie:
W przypadku wykonywania nawierzchni drenażowej typu „kamienny dywan” : 1,25 kg żywicy na 25 kg kruszywa (5% wagowo).
W przypadku spoinowania kostki brukowej (kruszywo kwarcowe 2-3 mm) : 1,00 kg żywicy na 20 kg kwarcu (5% wagowo).

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podłoże musi być mocne, suche, równe, wolne od kurzu, pyłu, niezaolejone i wolne od wszelkich substancji pogarszających przyczepność, np. mleczka cementowego. Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić min. 20 N/mm², a wytrzymałości na rozciąganie, min. 1,0 N/mm². Podłoże nie może być przemarznięte i odkształcalne. Należy wykluczyć ryzyko podsiąkania wilgoci. Max. wilgotność podłoża nie może być większa niż 4% (wagowo).
Kamienne dywany układa się na przygotowanym i zagruntowanym podłożu. Żywica gruntująca w każdym przypadku powinna być przesypana na świeżo piaskiem kwarcowym suszonym piecowo w celu utworzenia szorstkiej powierzchni ułatwiającej układanie kamiennego dywanu.
W przypadku stosowania „kamiennego dywanu” jako drenażowej wykładziny na balkonach i tarasach, niezbędnym jest wcześniejsze ułożenie niezawodnej hydroizolacji wykonanej z elastycznych mineralnych mikrozapraw lub wykonanej z trwale elastycznych tworzyw sztucznych (najczęściej poliuretanowych).
Posadzki wykonywane na zewnątrz powinny mieć pochylenie ok. 1,5÷2,0%. Wszystkie połączenia należy uszczelnić odpowiednimi taśmami dylatacyjnymi lub ew. wtopić w masę uszczelniającą wkładkę z włókniny.

Wykonanie:
Mieszanie:
W czystym pojemniku dokładnie wymieszać żywicę Harz PU MST z kruszywem. Mieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła (ok. 300 obr./min.), przy większych realizacjach należy wykorzystywać mieszarki przeciwbieżne.
W przypadku powłok drenażowych, dla kruszywa o wielkości ziarna 2÷4 mm oraz 4÷8 mm, stosunek wagowy żywicy do kruszywa wynosi 1 : 20. (1,25 kg żywicy na 25 kg kruszywa).
Należy bezwzględnie zapewnić suchość kruszywa. Kruszywo wilgotne może wywołać niepożądaną reakcję żywicy (spienienie). W przypadku naturalnego kruszywa marmurowego, zaleca się mieszać kruszywo podawane z 2-3 worków – takie postępowanie powoduje wyrównanie barwy kruszywa, które z przyczyn naturalnych może mieć w różnych workach nieznaczne odchylenie w odcieniu barwy.

Nakładanie:
Przygotowaną mieszaninę kruszywa z żywicą Harz PU MST nakłada się na przygotowane podłoże. W przypadku powłok drenażowych jest to warstwa izolacji przeciwwodnej. Nakładanie jest realizowane za pomocą pacy metalowej. Wskazanym jest, aby paca metalowa miała możliwość regulacji grubości nakładanej mieszaniny (kruszywo żywica). Zalecana grubość wynosi ok. 8 mm. Tak ułożoną mieszaninę należy wyrównać przeciągając metalową łatę, a następnie dociskając łatę starannie ją zagładzić.
Spoiny odporne na promienie UV:
Żywica Harz PU MST z powodzeniem stosowana jest do drenażowego spoinowania kostki betonowej i kamiennej. Stosuje się ją w połączeniu z podłożami drenażowymi, wykonanymi, np. z żywicy epoksydowej Harz EP12. Żywica ta w takich rozwiązaniach wypełnia spoiny od strony podłoża maksymalnie do 2/3 wysokości kostki. Pozostałą część spoiny wykonuje się z zaprawy drenażowej wykonanej z żywicy Harz PU MST zmieszanej z odpowiednio dobranym uziarnieniem kruszywa – zalecane jest tu kruszywo o uziarnieniu 2-3 mm. Stosunek wagi żywicy do kruszywa powinna wynosić 1:20. Minimalna szerokość spoin nie powinna być mniejsza od 8 mm. Zaleca się stosowanie mieszarek przeciwbieżnych, np. firmy Collomix.
Spoinowanie – wysypać gotową zaprawę na powierzchnię ułożonej kostki i rozprowadzić raklą. Następnie raklą gumową dokładnie wypełniać i zagęszczać spoiny.
Czyszczenie końcowe – natychmiast rozpocząć doczyszczanie kostki przy pomocy twardej szczotki. Zamiatać po przekątnej do linii spoin. Lekko, by nie wymiatać świeżej zaprawy ze spoin. Następnie doczyścić powierzchnię przy pomocy miękkiej szczotki (włosie kokosowe). Zmieciony materiał nie nadaje się do dalszego stosowania.
Pielęgnacja – przy opadach deszczu należy bezwzględnie chronić wypełnione spoiny przez ok. 12 – 24 h. Nakryć folią powierzchnię zapewniając cyrkulację powietrza. W trakcie wykonawstwa na powierzchni kostki może pozostać cienka warstwa żywicy, która pogłębia kolor i chroni ją przed zabrudzeniami. Z biegiem czasu efekt ten zanika. W razie wątpliwości w tym zakresie zaleca się wykonanie powierzchni próbnej. Należy również zwracać uwagę na wilgotność powietrza, która nie powinna przekroczyć 70%.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska.
Wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu należy przed stosowaniem materiału przeczytać i przestrzegać.
Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.

Usuwanie odpadów:
Komponentów w stanie nieutwardzonym nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych lub do gruntu.
Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać przy pomocy np. trocin.
Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującą przepisami o odpadach i ich usuwaniu.

Produkt Harz PU MST używany jest głównie jako spoiwo do wykonywania nawierzchni drenażowych typu „kamienny dywan” w obszarach zewnętrznych.
W połączeniu z kruszywem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu, nadaję się idealnie do spoinowania kostki brukowej tworząc fugę drenażową wytrzymałą mechanicznie (wymiatanie, wydmuchiwanie, wymywanie, obciążenie ruchem kołowym) oraz odporną na porost chwastów.

    Napisz do nas wiadomość