Polecane

Stauber FLEX D1 20kg

Jednoskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca (szlam) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Opis

STAUBER FLEX  D1 jest mineralną, hydraulicznie wiążącą zaprawą w postaci suchego proszku gotowego do zarobienia wodą, na spoiwie z cementu portlandzkiego i żywic syntetycznych, zawierającą dodatki ulepszające i wypełniacze z naturalnych kruszyw kwarcowych. STAUBER FLEX D1  stosuje się wewnątrz i na zewnątrz.

Szczególne właściwości produktu:

 • elastyczny o dużej przyczepności oraz wodoszczelności, wytrzymałości mechanicznej, odporności na skurcz i odparzanie
 • o optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym i łatwości nanoszenia różnymi metodami przy braku tendencji do spływania
 • odporny na cykle zamrażania, UV i inne wpływy atmosferyczne
 • tworzący po stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię.

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg
Zastosowanie

hydroizolacje

STAUBER FLEX D1 stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, poziomych i pionowych, elastycznych warstw uszczelniających i mostkujących stabilne rysy o rozwartości do 0,75 mm, w strefie podziemnej i nadziemnej:

 • stóp, ław, płyt, ścian cokołowych i in. konstrukcji fundamentowych
 • pomieszczeń mokrych i wilgotnych w budynkach przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych, także z ogrzewaniem podłogowym
 • systemów posadzkowych i okładzinowych pod ceramiką na kleju klasy STAUBER KM FLEX  np. na tarasach, loggiach i balkonach
 • j.w. w systemach okładzinowych i ochronnych basenów oraz zbiorników na wodę i inne ciecze (po sprawdzeniu przydatności).

Podłoże

Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak:

 • beton zwykły i komórkowy; mury o pełnej spoinie z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych
 • tynki tradycyjne i rapowane cementowe i cementowo-wapienne
 • jastrychy cementowe i anhydrytowe
 • istniejące, dobrze przyczepne okładziny z płytek ceramicznych.

Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.).Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, „raki” i pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Naroża zewnętrzne zaokrąglić, a w wewnętrznych wykonać fasetki z zaprawy.

Na narożach, krawędziach, w dylatacjach, przepustach itp. miejscach zaplanować w miarę potrzeby odpowiednie profile.

 

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania podłoża

Podłoże Obróbka wstępna Gruntowanie
Jastrych cementowy, beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny czyszczenie STAUBER PRIM K

STAUBER PRIM N

Podłoża o dużej chłonności, lekko pylące ale stabilne szlifowanie, odpylenie STAUBER PRIM 111 z wodą 1:1

STAUBER PRIM N

Tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe zmatowienie, odpylenie STAUBER PRIM K
STAUBER PRIM N
Podłoża drewniane i drewnopochodne, płyty OSB czyszczenie żywica epoksydowa posypana piaskiem kwarcowym

 

Przygotowanie produktu

STAUBER FLEX D1 mieszamy przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną wg podanego niżej zapotrzebowania ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy, mieszając bez napowietrzania przez 3÷4 minut do uzyskania jednorodnie zarobionej masy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Podczas pracy nie rozrzedzać konsystencji zarobionego raz materiału dodatkiem wody, ani nie mieszać go z nową partią.

Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. oczekiwana grubość warstwy, temperatura, warunki pogodowe i preferencje wykonawcy. W głównym stopniu zależy ona od planowanego sposobu nakładania i rozprowadzania materiału na podłożu. Dla pacy korzystne są konsystencje plastyczne, dla pędzla – gęstociekłe. Konsystencję zaleca się określać na podstawie prób i utrzymywać bez zmian na wydzielonych powierzchniach. Stałość konsystencji wpływa na jednorodność struktury i powierzchni nakładanego materiału.

 

Aplikacja produktu

STAUBER FLEX D1 w zależności od warunków lokalnych i potrzeb zaleca się nakładać:

– płaskim pędzlem lub szczotką, techniką malarską, dokładnie rozprowadzając go po podłożu jak gęstą farbę,

– pacą stalową, przez szpachlowanie do uzyskania na płaszczyźnie warstwy o jednakowej, odpowiedniej grubości.

Przy nakładaniu pierwszej warstwy izolacji techniką szpachlowania, początkową partię materiału rozprowadzać przez „szpachlowanie drapane” lub szczotkami (pędzlami) budowlanymi, starannie wcierając ją w podłoże.

Zalecana grubość pojedynczej warstwy mokrego materiału: ok. 1,5 mm.

Zalecana minimalna, łączna grubość i ilość warstw po związaniu wynosi:

– ok. 2–2,5 mm / 2 warstwy, jako izolacja przeciw-wilgociowa,

– ok. 3–3,5 mm / 2 do 3 warstw jako izolacja przeciwwodna oraz przeciw wodzie spiętrzonej.

Maksymalna łączna grubość warstw materiału wynosi 4 mm.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

W przeciętnych warunkach (temperatura 23oC, wilgotność względna 50%):

– min. 4 h do wejścia na pierwszą warstwę w miękkim obuwiu i układania drugiej warstwy,

– min. 16 h do wejścia na kolejne warstwy w obuwiu jw. i kontynuacji prac.

Pełna odporność na stałe obciążenie wodą pod ciśnieniem – po 7 dobach.

Podane czasy mają charakter orientacyjny. W warunkach chłodnych i wilgotnych ulegają one wydłużeniu, a w ciepłych i suchych skróceniu.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE

Ok. 1,5 kg/m2 (suchej masy) na 1 mm grubości suchej warstwy. Standardowo izolację wykonujemy w dwóch warstwach , zużycie 3,0 kg / m2 / dwie warstwy .

 

OPAKOWANIA

Worek 20 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Karta techniczna

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz

  Napisz do nas wiadomość